24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi Dosya No:2018/428 Karar No:2018/2303 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2018/16200 Karar No:2020/6600


DAVALI : TURKASSET VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
VEKİLLERİ : Av.
DAVANIN KONUSU : Şikayet
KARAR YAZIM TARİHİ : 02/11/2018
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde istinaf yolu ile tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen inceleme raporu dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu…’in şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptığı başvuruda; aleyhine Antalya 4. İcra Müdürlüğünün 2009/24589 esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatıldığını, aynı tarihte borçlu …aleyhine de aynı icra müdürlüğünün 2009/24574 esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatıldığını, her iki dosyaya konu olan alacakların da aynı nedene dayandığını, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla takip yapıldığını, Antalya 4. İcra Müdürlüğünün 2009/24474 esas sayılı dosyası üzerinden ipotekli taşınmazın satıldığını ve haricen ödeme yapıldığını, dosya borcunun tamamen ödendiğini, belirtilen dosyaya yapılan ödemelerin kendisinin borçlu olarak taraf olduğu Antalya 4. İcra Müdürlüğünün 2009/24589 esas sayılı dosya borcundan düşülmesi gerektiğini beyan ettiği anlaşılmaktadır.
Alacaklı cevabında; takip başlatan alacaklı bankanın iki ayrı kredi kullandırdığını, ipoteklerin farklı alacakların teminatı olduğunu beyan ederek istemin reddini talep ettiği anlaşılmaktadır.
İlk derece mahkemesince; aldırılan bilirkişi raporu doğrultusunda her iki dosyadaki alacakların da aynı nedene dayandığı, Antalya 4. İcra Müdürlüğünün 2009/24474 esas sayılı dosyasından tahsil edilen 137.110 TL paranın şikayetçinin borçlusu olduğu dosya borcundan mahsubuna karar verildiği anlaşılmaktadır.
Alacaklı istinaf başvurusunda; 2 ayrı kredi sözleşmesinden kaynaklı 2 ayrı alacak söz konusu olduğunu, farklı kredilerin teminatı için ipotek tesis edildiğini ve ipoteklerin de farklı olduğunu beyan ederek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır.
Antalya 4. İcra Müdürlüğünün 2009/24589 (yeni esas 2013/1629 esas) esas sayılı dosyası üzerinden alacaklı Türkiye İş Bankası tarafından borçlu…aleyhine 14/08/2009 tarihinde tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla toplam 145.383,52 TL alacağın tahsili amacıyla ipoteğin paraya çevrilmeis yoluyla ilamlı takip başlatıldığı, adı geçen borçluya ait olan ve Şanlıurfa ili birinci bölge Sırrın 1654 ada 12 parsel 5 nolu bağımsız bölümün paraya çevrilmesinin talep edildiği, takip talebi ve icra emrinde bir adet taşıt kredisi, 2 adet konut kredisi, ek hesap ve taksitli ticari krediden kaynaklanan alacağın tahsilinin istenildiği, 6 farklı ihtarnameye dayalı takip başlatıldığı, takip dayanağı olan 26/10/2005 tarih ve 10671 yevmiye numaralı ipotek resmi senedi olduğu anlaşılmaktadır.
Antalya 4. İcra Müdürlüğünün 2009/24474 esas sayılı dosyası üzerinden alacaklı Türkiye İş Bankası tarafından borçlu …aleyhine 14/08/2009 tarihinde tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla 122.372,60 TL alacağın tahsili amacıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatıldığı, adı geçen borçluya ait olan ve Antalya ili Konyaaltı ilçesi Arapsuyu mahallesi 4075 ada 8 nolu bağımsız bölümün paraya çevrilmesinin talep edildiği, takibin 3 farklı ihtarnameye dayalı olduğu, bir adet taşıt kredisi ve iki adet konut kredisinin tahsilinin talep edildiği, ipotek resmi senedinin 27/04/2007 tarih ve 10323 yevmiye numaralı senet olduğu anlaşılmaktadır.
Her iki takibin dayanağı olan ihtarnamelerden sadece Kemer 1. Noterliğince düzenlenen 23/06/2009 tarih 4569 yevmiye numaralı ihtarnamenin ortak takip dayanağı belge olduğu, diğer belgelerin ise tamamen farklı olduğu anlaşılmaktadır.
Alacaklı tarafından tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla takip başlatılmış ise de, hangi takip dosyasına konu alacak yönünden tahsilde tekerrür olmaması konusunda herhangi bir beyanın bulunmaması, takip dosyası borçlularının farklı kişiler olması, paraya çevrilmesi istenilen taşınmazların farklı taşınmaz olmaları, her iki takip dosyasının borçluları ile alacaklı banka arasında imzalanmış ayrı ayrı kredi sözleşmelerinin olması, ipotek resmi senetlerine göre teminat altına alınan alacakların taşınmaz maliki olan borçluların borçlarına ilişkin olması, takip dayanağı ihtarnamelerin Kemer 1. Noterliğince düzenlenen ihtarname dışında tamamen farklı olması dikkate alındığında, Ahmet Öncelik’in borçlusu olduğu takip dosyasından tahsil edilen paranın bu şahsın tarafı olmadığı ve tam olarak illiyet bağı kurulamayan şikayetçi borçlu…’in tarafı olduğu takip dosyası borcundan mahsup edilmesine yasal imkan bulunmadığından, borçlunun mahsup istemine dayanan şikayetinin belirtilen bu gerekçe ile reddine karar verilmesi gerekirken, istemin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
İleri sürülen istinaf sebepleri yukarıda belirtilen gerekçe ile yerinde olduğundan, alacaklının istinaf başvurusunun HMK’nun 353-(1)-b-2 maddesi uyarınca kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak aşağıdaki şekilde yeniden hüküm kurmak gerektiği anlaşılmıştır.
KARAR: Yukarıda açıklanan nedenler ve gerekçe ile;
1-Alacaklının istinaf başvurusunun HMK’nun 353-(1)-b-2 maddesi uyarınca esastan kabulüne; Antalya 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 14/11/2017 tarih, 2016/1240 Esas – 2017/1080 Karar sayılı kararının kaldırılmasına,
2-Borçlu…’in mahsup iddiasına dayanan şikayetinin reddine,
3-İlk derece mahkemesince yapılan yargılama giderlerinin borçlu üzerinde bırakılmasına,
4-Taraflarca yatırılan gider avanslarının sarf edilmeyen kısımlarının karar kesinleştiğinde yatıranlara iadesine,
5-Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 725 TL vekalet ücretinin borçludan alınarak alacaklıya verilmesine,
6-Alacaklı tarafından yatırılan 35,90 TL istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,
7-98,10 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı ve 27 TL posta giderinden oluşan toplam 125,10 TL istinaf yargılama giderinin borçludan alınarak alacaklıya verilmesine,
8-Dairemizin bu kararına karşı, İcra ve İflas Kanunu’nun 364/1 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 361-(1). ve 365-(1). maddeleri uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde, dairemize yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilecek dilekçe ile Yargıtay ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere temyiz yoluna başvurulabileceğine, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 24/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.