24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİBİN İPTALİ HACİZ KALDIRMA KARARI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/15803 Esas,2016/4798 Esas sayılı kararlarında “İİK. nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen mahkeme kararı kesinleşmeden satışa gidilemez. Ancak temyiz, satıştan başka icrai işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle, borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verildiği anlaşıldığından, haczin kaldırılmasına yönelik istemin reddine dair icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin reddi isabetsizdir” 

Borçlunun/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu yönünden     Mahkemesi’nin       Esas sayılı kararları gereği iptal edildiğini talebinde belirttiği hacizlerin kaldırılmasını  talep ettiği anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/15803 Esas,2016/4798 Esas sayılı kararlarında “İİK. nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen mahkeme kararı kesinleşmeden satışa gidilemez. Ancak temyiz, satıştan başka icrai işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle, borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verildiği anlaşıldığından, haczin kaldırılmasına yönelik istemin reddine dair icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin reddi isabetsizdir”   şeklinde ve yine yerleşik Yargıtay içtihatlarında aynı yönde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

  1.  Talebin kabülüne,
  2. İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde müzekkere yazılmasına ve İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi