20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİP TALEBİ EKİ YOK KARAR (SENET)

Alacaklı tarafın UYAP üzerinden takip talebinde bulunarak borçluya ödeme/icra emri gönderilmesi talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Dosya incelendi ;
İİK.’nun 168. Maddesi” İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir…” şeklinde düzenlenmekle İİK.’nun 171. maddesi aynı husus aynen tekrar edilmiş olduğundan,
İİK.’nun 58. Maddesi”… Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir… ” şeklinde düzenlendiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Takip dayanağı Kambiyo senedinin / belgenin dosyamıza sunulması ve UYAP sistemine aktarılmasına müteakip ödeme emri gönderilmesi işlemlerinin değerlendirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.