13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TK 21/2. MADDE TEBLİGAT

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçluya Tebligat Kanunun 21/2. Maddesi gereği tebligat gönderilmesini talep ettiği anlaşıldı.
YHGK nun 2015/12-3091 esas sayılı kararlarında “Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin “Bilinen adrese tebligat başlıklı” 16/2. maddesinde; “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır”, “Tebligat Kanunu’nun 10. maddesine eklenen ikinci fıkrasında gerçek kişilere yapılacak tebligatla ilgili olarak iki aşamalı bir yol benimsenmiştir. Muhatabın adresi tebligat yapılmasını isteyen kişi tarafından bildirilecek ve normal tebligat çıkarılacaktır. Bildirilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi veya başka bir adresi olması arasında fark bulunmamaktadır. Bildirilen adrese çıkarılan tebligatın bilâ tebliğ iade edilmesi halinde, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre çıkarılacaktır…..” şeklinde karar verildiğinden,

Borçlunun alacaklı tarafından bildirilen tebliğe elverişli adresinden tebligatın iade geldiği anlaşıldığından,


Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin kabulüne,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.