20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Korunması gereken Taşınmazlar Kültür Varlığı şerhi olan taşınmazların satışı kararı(2863 Sayılı Kanun 13. Maddesi)

2863 Sayılı Kanun 13. Maddesi “Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez.”

  Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.

Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenklun satışını talep ettiği anlaşıldı.Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takidirinin yapıldığı ve İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğ edilmediği,

Taşınmaz ı üzerinde Korunması gereken Taşınmazlar Kültür Varlığı   şerhlerinin bulunduğu görülmekle, Dosya içerisinde Şerh Koyduran İlgili Kurumlardan 2863 Sayılı Kanun 13. Maddesi “Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez.” şeklinde düzenlenmekle satışa engel bir husus  olup olmadığı engel bir husus yok ise hangi şartlarda satışın yapılacağı hususunda bilgi ve belgenin dosyamızda mevcut olmadığı anlaşılmakla dolayısı ile satışa hazırlıklık işlemlerinin tamamlanmadığından  aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı. görüldü. aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :

  1. Satış talebinin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istendiği ve    00,00.-TL satış avansının yatırılması ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
  2.  Satışa hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
  3. İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.