18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TESCİLSİZ İKTİSAP EDİLEN TAŞINMAZA HACİZ

Medeni Kanunun 705. Maddesi gereği üzerindeki ayni haklar ancak tapuya tescil ile kazanılabilir, değiştirilebilir. Ancak, Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanıldığından,Bu istisnai hallerde ayni hak tapu sicili dışında kazanılmakta, sonradan yapılan tescil işlemi ayni hakkın kazanılması bakamından kurucu (ihdasi) değil, bildirici (ihbari) bir nitelik taşıdığından,

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “Dosya borçluları ……………. ve ……………İnşaat A.Ş. ‘nin adına kayıtlı olması halinde gayrimenkulleri üzerine haciz şerhi işlenmesi ve gayrimenkuller üzerindeki tayidatların çıkarılarak dosyasına gönderilmesi için adına açılmış icra takibinde borçlu şirket Otempa İnş. A.Ş.’ın adına Asliye Hukuk Mahkemesi 2008/325 E.-2009/595K.sayılı kararıyla davalı…………. Yapı Kooperatifine ait 1…………………4 pafta,6 parsel üzerindeki binanın güneydoğu cepheli 5.kat,26 bağımsız bağımsız bölüm olan daireyi davalı ……………….’dan sözleşme ile devir alması nedeniyle …………………. Yapı Kooperatifi üyesi olduğunun tespiti yapılmıştır.Borçlu tarafından sözleşme ile devralınan ve  ………….. Yapı Kooperatifine  ait daire olup kooperatif üyesi……………. ‘a kur’a çekimi ile çıkan 16146 ada,24L4 pafta,6 parsel üzerindeki binanın güneydoğu cepheli 5.kat,26 bağımsız bölüm olan  ………………… Yapı Kooperatifine ait dairenin tapu kaydı üzerine haciz konulması  için ………………TAPU Müdürlüğü’ne UYAP SİSTEMİNDEN  müzekkere yazılarak gönderilmesini”  ve haciz ve mal varlığı sorgulaması talep ettiği anlaşıldı.
Alacaklı tarafın ……………… tarihinde yukarıda belirtilen mahkeme kararı gereği yine yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine haciz konulmasını talep ettiği ve …………. tarihli ve…………..yevmiye no ile Tapu Müdürlüğünün  Haciz koyduğu,
Yine alacaklı tarafın yukarıda belirtiliği şekli ile haciz konulması talebinde bulunulduğu,
Medeni Kanunun 705. Maddesi gereği üzerindeki ayni haklar ancak tapuya tescil ile kazanılabilir, değiştirilebilir. Ancak, Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanıldığından,Bu istisnai hallerde ayni hak tapu sicili dışında kazanılmakta, sonradan yapılan tescil işlemi ayni hakkın kazanılması bakamından kurucu (ihdasi) değil, bildirici (ihbari) bir nitelik taşıdığından,
 …………….Asliye Hukuk Mahkemesi 2008/325 E.-2009/595K.sayılı kararıyla davalı…………….. Yapı Kooperatifine ait 16146 ada,24L4 pafta,6 parsel üzerindeki binanın güneydoğu cepheli 5.kat,26 bağımsız bağımsız bölüm olan dairenin borçlu şirket adına olduğunun tespiti yapıldığından,
Medeni Kanunun 705. Maddesindeki tescilsiz iktisap hallerinden biri de mahkeme kararı olduğundan,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

  1.  Taşınmazın borçlu veya ………….. Yapı Koop. Adına Kayıtlı olması halinde haciz konulması kaydı ile talebin kabulüne ilgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde  müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
  2. Diğer taleplerinin kabulüne,
  3. İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.