25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA HARÇ ALINMAYACAĞINA İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Takip yolunun değiştirilmesi haline harç alınmayacağı

AÇIKLAMALAR :
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 43/2. Maddesi “Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harc ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir” şeklinde düzenlenmiştir. Bu kanun hükmü ve aşağıda anılan yüksek yargı kararı gereği haciz yolu ile başlattığımız takip yolunu iflas yolu ile takip olarak kullanmak istiyoruz.

  1. Hukuk Dairesi 2017/74 E. , 2017/3789 K “…İİK’nun 43/2 maddesi gereğince alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere takip yolunu değiştirebilir. Önceki takibin itiraz üzerine durmuş olması veya önceki takibin kesinleşmiş olmasının takip yolunu değiştirilmesine bir etkisi yoktur. Alacaklının takip yolunu değiştirme hakkı bir defaya mahsus olup alacaklıdan yeniden harç alınmaz. Bu halde dosya kapatılmaz. Borçluya yeni bir ödeme emri gönderilir…” şeklinde karar verilmiştir.

SONUÇ VE İSTEM :
Yeniden harç alınmadan borçlu yana borçluya yeni bir ödeme emri gönderilmesi talep ederim.
Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00003