13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ELEKTRONİK TEBLİGATIN TEBELLÜĞ TARİHİ GELMEDİĞİNDEN HARÇ ALINMAMASI NA İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….
…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağından harç alınmaması
AÇIKLAMALAR :
7201 Sayılı Tebligat Kanunun Madde 7/a -5. maddesi “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” Şeklinde düzenlenmekle birlikte aşağıda belirtilen hukuk genel kurulu gereği, elektronik tebligat tarafıma ulaşma tarihi itibari ile henüz 5 gün geçmediğinden tahsil harcı doğmamıştır.
Hukuk Genel Kurulu 2019/623 E. , 2020/9 K. “…7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinde muhatabın elektronik tebligatı tebellüğ etmiş sayılacağı tarihe ilişkin özel bir düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” Bunun sonucu olarak elektronik tebligatta tebellüğ tarihi elektronik tebligatın muhatabın elektronik posta hesabına ulaştığı veya okunduğu tarih olmayıp, tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonu olmaktadır. Böylelikle, muhatabın kayıtlı elektronik posta hesabını kontrol etmemek suretiyle tebliğin sonuçlarını geciktirmesi ihtimali söz konusu olmayacaktır…”
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/29803 Esas ve 2016/8687 Karar sayılı kararları ve bir çok kararında “.. (Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi) Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve icra takibinden vazgeçme halinde tahsil harcı almak mümkün değildir. (HİGM 20.02.1989 T. 8385 sayılı genelgesi) 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre tahsil harcı alacağının doğması için ödeme veya icra emrinin tebliği gereklidir…” şeklinde karar verilmiştir.
SONUÇ VE İSTEM : Dosyamızın haricen tahsil/vazgeçme nedeni ile harçsız olarak işlemden kaldırılmasını talep ederim.
Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00005