20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN KİRALARININ İCRA DAİRESİNE ÖDENMESİ EMRİ

TAKİPTEN HABER VERME VE İPOTEKLİ TAŞINMAZIN KİRALARININ
İCRA DAİRESİNE ÖDENMESİ EMRİ
(İ.İ.K.MD.150/B)

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN :
KİRACI :

Alacaklı lehine ipotekli mülkiyeti borçluya ait yukarıda yazılı taşınmazda belirtilen bedel ile kiracı olduğunuz, alacaklı tarafından iddia edilerek kira bedelinin icra dairesine ödenmesinin tebliğini talep etmiştir.
Anılan ipotek nedeniyle borçlusu aleyhine icra takibine tevessül edilmiş bulunduğundan, bundan böyle işleyecek yukarıda yazılı aylık kira bedelinin İ.İ.K.’un 150/B md. gereğince her ayın azami (7). gününe kadar icra dairesine ödenmesi, aksi halde hakkınızda cebri icra işlemleri yapılacağı hususu tebliğ olunur. (İ.İ.K.356.md.gereğince maaş veya sair mallarından zorla alınır.)
imza

Not : Muaccel hale gelmeyen kiralar üzerinde
mal sahibi tarafından yapılan tasarruflarla diğer
alacaklılar tarafından konulan hacizler rehinin
paraya çevrilmesi konusunda icra takibinde
bulunan alacaklı için geçerlidir.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı :
Iban No :