25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK. 127. MADDESİ GEREĞİ GEREKÇELİ TAPU KAYDI İSTEME

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 127. Maddesi gereği yukarıda anılan bilgilerin müdürlüğümüz dosyasında bulunması zorunlu olup, Müdürlüğümüz 6098 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun 28/1-c. Maddesi kapsamında olduğunun göz önünde bulundurularak kişisel verilen gizliliği nedeni ile bilgi verilmesinden kaçınılmaması, Adres bilgilerinin kullanımından kaynaklanan hukuki sorumluluk Müdürlüğümüze ait olmak üzere,

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın kaydının tetkiki ile; İİK.’nunun 127. Maddesi gereği,

Hissesi üzerinde mevcut bilumum takyidatların, takyidatların lehtarı kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerin ve kayıtlarda mevcut adreslerin tarih sırasına göre;

Taşınmaz hisseli ise hissedarların hisse nispetlerinin ve kayıtlarda mevcut adreslerinin,

Taşınmazın haciz veya ipotek tesisinden sonra malik değiştirmiş olması halinde yeni malik/maliklerin isim ve mevcut adreslerinin

Tapu kayıtlarında mevcut adreslerinin celbine karar verilmiştir.
Aşağıda anılan 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 127. Maddesi gereği yukarıda anılan bilgilerin müdürlüğümüz dosyasında bulunması zorunlu olup, Müdürlüğümüz 6098 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun 28/1-c. Maddesi kapsamında olduğunun göz önünde bulundurularak kişisel verilen gizliliği nedeni ile bilgi verilmesinden kaçınılmaması,
Adres bilgilerinin kullanımından kaynaklanan hukuki sorumluluk Müdürlüğümüze ait olmak üzere,
Gereğini rica ederim.

TAPU KAYDI :

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu
Ayrıca tebliğler:
Madde 127 – (Değişik: 2/7/2012-6352/30 md.)
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
28- (1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması