25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6352 Sayılı yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. Maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri genel Müdürlüğünun 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereği borçluya muhtıra

6352 Sayılı yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. Maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri genel Müdürlüğünun 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince hukuken muhafazasına gerek kalmayan ve borcunuz nedeniyle , muhafaza altına alınan mallar, yediemin ücreti, teslim harcı ve malın tarafınıza iadesi için gerekli diğer yasal masraflar tarafınızca karşılanması halinde muhtıranın tebliğinden itibaren en geç
7 GÜN içerisinde Müdürlüğümüze başvurmanız halinde ilgili malların tarafınıza iade edileceği; muhtıranın tebliğinden itibaren en geç 7 GÜN içinde mahcuzları yukarıdaki şartlar dahilinde iade almamanız halinde 6352 sayılı yasanın Geçici 11. maddesi uyarınca mahcuzların tasfiye işlemi yapılacağı hususları ihtaren tebliğ olunur.