20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAPUDA KARGİR EV VE TARLA VASIFLI TAŞINMAZIN İCRADA SATIŞINDA KDV ORANI

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ


Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-49-88 12/05/2011
Konu : Tapuda kargir ev ve tarla vasıflı taşınmazın icrada
satışında kdv oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … ili … İlçesi … Köyü … Mevkii … Ada … parselde kayıtlı … m² lik tapuda kargir ev ve tarla vasıflı taşınmaz üzerinde 106 m² oturma alanlı tek katlı taşınmazı … İcra Müdürlüğünden müvekkilinizin icra yoluyla aldığı belirtilerek, söz konusu taşınmazın katma değer vergisi oranının bildirilmesi  istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/3-d maddesine göre, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV nin konusuna girmektedir.

Aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli I sayılı listenin 11 inci sırası uyarınca net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimleri % 1 oranında katma değer vergisine tabidir.

9 ve 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde net alanın hesaplanması ayrıntılı olarak açıklanmış olup, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “I. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar” başlıklı bölümünde ise ; “KDV Kanununun 1/3-d maddesine göre, cebri icra, izale-i şuyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışların KDV ye tabi bulunduğu, bu satışlarda vergiyi doğuran olayın satışın yapıldığı tarihte vuku bulduğu, verginin mükellefinin satışları düzenleyen özel veya resmi kişi veya kuruluşlar olduğu, KDV Kanununun 23/d maddesine göre satılan malın kesin satış bedelinin KDV matrahını oluşturacağı” belirtilmektedir.

Öte yandan, üzerinde konut bulunan gayrimenkullerin satışında, 150 m2  lik alan hesaplanırken sadece konutun alanı dikkate alınmakta ve konutu çevreleyen arsa veya tarla, bu konutun mütemmimi niteliğini korumak şartıyla 150 m2 lik alan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır.

Dolayısıyla, tapu kaydında arsa/tarla olarak görünen gayrimenkullerin üzerinde fiilen ve kullanılabilir halde konut bulunması bu gayrimenkullerin arsa/tarla olma vasfını ortadan kaldırarak, arsayı/tarlayı üzerinde bulunan konutun mütemmim cüzü haline getirmektedir.

Bu durumda, 150 m2 ye kadar olan konutlar ile bu konutların mütemmimi halindeki tarla ve arsa teslimlerine % 1 oranında KDV uygulanacaktır.

Buna göre, tapu kayıtlarında kargir ev ve tarla vasıflı taşınmaz olarak belirtilen ve içerisinde 106 m2 lik konut bulunan taşınmazın satış işlemi, arsanın mahalli örfe göre binanın mütemmimi olarak tespit edilmesi kaydıyla, alanı 150 m2 ye kadar konut teslimi sayılarak % l oranında, aksi takdirde genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.