5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VEKALET SURET HARCINDAN MUAFİYET

  1. Hukuk Dairesi 2020/1308 E. , 2020/4227 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
K A R A R
Davacı vekili mahkememize ibraz ettiği dava dilekçesi ile özetle; sıra cetveline itirazın kabulü ile, davalı kurumun dava dışı borçludan 05/11/2012 tarihindeki alacak miktarının belirlenmesi, bu miktardan ihale bedelinin mahsubundan sonra kalan miktarın davalı kurum ve müvekkilin ihale tarihindeki dosya alacakları arasında garameten paylaştırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı SGK vekili davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; SGK dan gelen yazıda SGK’nın 05/11/2012 tarihi itibari ile davalı kurum alacağının 43.053,39 TL olduğu, 2012/6 esas sayılı takip dosyasından alacağının 6.123,90 TL olduğu, toplam alacağının 49.177.29 TL olduğunun tespit edildiği, davalı kuruma 128.619,32 TL ödendiği, 79.442,03 TL’nin davalı kuruma fazla para tahsis edildiği, davalının satış tarihine kadar tapu kaydına, 09/11/2012 tarihli 18411 yevmiyeli hacizden başka haciz şerhi işlenmediği, bu durumda SGK’nın satış tarihine kadar taşınmaz kaydına başka haciz koydurmadığından diğer alacakları için garame talep edemeyeceği, davacının satış tarihi itibari ile alacağının 182.715,21 TL olduğu, satış bedelinden 49.177,29 TL davalı idare alacağına kalan 79.442,03 TL’nin davacının alacaklı olduğu İzmir 12. İ.D.’nin 2012/12690 sayılı dosyasına tahsis edilmesi gerektiği gerekçesiyle sıra cetvelinin iptali ile satış bedelinden 49.179,29 TL’nin davalı idare alacağına kalan 79.442,03 TL’nin davacının alacaklı olduğu İzmir 12. İcra Dairesi’nin 2012/12690 esas dosyasına tahsis edilmesi sureti ile ödenmesine dair verilen karar, davalı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 15.01.2020 tarih, 2016/5821 E., 2020/118 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Bu kez, davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
5502 Sayılı Yasanın “Muafiyetler” başlıklı 36. maddesi uyarınca, davalı kurum harçtan muaf iken, gerekçeli kararın hüküm kısmının 6. bendinde bahsi geçen yargılama giderleri arasında yer alan, başvurma ve vekalet suret harçlarının davalı kuruma yükletilmesi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiş ise de, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekirken, onanmasına karar verildiği anlaşıldığından, davalı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemizin onama kararı kaldırılarak, hükmün aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 15.01.2020 tarih, 2016/5821 E., 2020/118 K. sayılı onama ilamı kaldırılarak, mahkeme kararının (HÜKÜM) bölümünün 6. bendindeki “409,80 TL” ibaresi çıkarılarak yerine “378,00 TL” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 492 Sayılı Harçlar Yasası’nın 13/j maddesi uyarınca temyiz eden davalıdan harç alınmasına yer olmadığına,
10.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.