23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA İHTİYATİ HACZİN DÜŞMESİ NEDENİ İLE SATIŞ TALEBİNİN REDDİ

“Tasarrufun iptali davası ile birlikte ihtiyati haciz kararının alınarak uygulanmış olması halinde, davanın kabulüne karar verildiğinde, ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmüş olacağı”

Alacaklı vekilinin …….. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/333 Esas ve 2016/280 Karar Sayılı ve 07/06/2016 tarihli kararları gereği ………… 2013/8951 Esas sayılı dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olarak………. İli ………. İlçesi İstasyon Mahallesi 1436 ada 35 parselde Kain Kargir Un Fabrikası vasıflı taşınmazın borçlu adına kayıtlı 17/32 hisseli payının satışına ilişkin tasarrufun iptaline karar verildiği gerekçesi ile satışını talep ettiği anlaşıldı.

“Açılan tasarrufun iptali davalarında, İİK m. 281/II’deki “Hakim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında, alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir…………………” ş e k l i n d e k i hüküm uyarınca verilen ihtiyati haciz kararı, mahkemece ‘davanın kabulüne, tasarrufun iptaline..’ karar verilmesi ile kendiliğinden kesin hacze dönüşür ” T. Uyar /A. Uyar / C. Uyar, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Cilt 3, 2014, s:4522,
Tapuya şerh edilen ihtiyati haciz kararının davanın karara bağlandığı gün kesinleşmiş olacağı”19.HD. 24.06.2009 T. E:5586, K:6192,
Tasarrufun iptali davası ile birlikte ihtiyati haciz kararının alınarak uygulanmış olması halinde, davanın kabulüne karar verildiğinde, ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmüş olacağı”19.HD. 07.07.2005 T. E:2004/4371, K:7720,
“Mahkemenin “davanın kabulüne, tasarrufun iptaline………..” karar verdiği tarihte, daha önce tapuya konulan ihtiyati haciz, kendiliğinden kesin hacze dönüşmüş olduğundan, davacı-alacaklının ayrıca mahkemenin kararının kesinleşmesini beklemeden- bu tarihten itibaren bir yıl içinde (İİK m. 106/I; 110/I, c:1) satış avansını da yatırarak satış talebinde bulunması gerekir. Aksi takdirde, bir yıl geçince konulan haciz düşer” T. Uyar /A. Uyar, /C. Uyar, age s:4522 ,
Yukarıda belirtilen bilgiler ve içtihatlar ve bir çok yargı kararında da belirtiği gibi …………. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/333 Esas ve 2016/280 Karar Sayılı Tasarrufun iptali davasından dolayı konulan ihtiyati haciz karar tarihi olan 07/06/2016 tarihi itibari ile kesin hacze dönüşeceğinden, bu tarih itibari ile İİK.’nun 59.,106. Ve 110. Maddesi gereği 1 yıl içinde satış avansı ile birlikte herhangi bir satış talebi olmadığı anlaşıldığından, bu aşamada satış talebinin kabulü İİK.’nun 16. Maddesi gereği süresiz şikayet konusu olacağından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Satış Talebinin reddine,
2-Alacaklı vekilinin talebinin satış talebinin reddi kararımızın İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet ile kaldırılabilceği göz önüne alınarak alacaklı tarafça …….-TL satış avansı yatırılması halinde kabulüne,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.