28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Taşınmazı Hacizli Devralanın Satışın düşürülmesi Talebi

Taşınmazı Hacizli Devralanın Satışın düşürülmesi Talebi

3. şahsın dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu. 

Talep incelendi;

3. şahsın dilekçelerinde ….İli…İlçesi… Mah …ada … parse… nolu taşınmazı satın aldığını, satın aldığı bu taşınmazın alacaklı tarafça satışı istendiğini, taşınmazın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve haczin düştüğünü belirterek satış talebinin reddi ile satışın düşürülmesini ve  taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.

Dosya incelendiğinde;

Satışı istenen taşınmaz ….. tarihinde haciz konulduğu,….. tarihinde alacaklı tarafça satış talep edilip ….. TL satış avansının yatırıldığı görüldü.

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası’nın   106. Maddesi gereği alacaklı vekilinin haciz tarihi itibari ile 1 yıl içinde satış talep ettiği,

 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası’nın   110. Maddesi gereği satış avansını süresinde yatırdığı,

Tapu kayıtları incelendiğinde halihazırda müdürlüğümüz haczinin takyidatlarda görüldüğü, anlaşıldı.

Borçlu Türk Medeni Yasasının Madde 1020 gereği Tapu sicili herkese açık ve kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremeyeceğinden,

Hukuk Genel Kurulu 2017/374 E. , 2017/2015 K kararlarında “… borçluya ait olmayan bir taşınmazın kural olarak haczedilemeyeceği ancak taşınmazı hacizli olarak satın alan kimsenin haczin hukuki sonuçlarına katlanması gerektiği,..” şeklinde karar verdiğinden talepte bulunanın taşınmazı hacizli olarak satın almış olup haczin hukuki sonucu olan cebri icra satışına katlanmak zorunda olduğundan,

Yukarıda belirtilen gerekçelerle aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :

  1. Alacaklı vekilinin satış talebi neticesinde satış işlemlerinin devamına,
  2. 3. Şahsın haciz kaldırma ve Satışın düşürülmesi taleplerinin reddine,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası’nın   16. Maddesi gereği …  İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.   

                                                    İcra Müdürü