20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEBLİGAT KANUNU 21/2 UYGULAMASI HER TEBLİĞ EDİLECEK EVRAK İÇİN AYRI AYRI UYGULANMALIDIR.

12. Hukuk Dairesi         2020/7206 E.  ,  2020/8785 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın dosyası Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
29/06/2020 tarihli geri çevirme kararımız doğrultusunda; davacının …..” adresine tebliğe gönderilen Bölge Adliyesi Mahkemesi kararı ile davalı alacaklının temyiz başvuru dilekçesinin doğrudan Tebligat Kanununun 21/2. maddesi gereğince tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Dosyada yapılan incelemede; tensip zaptının davacıya aynı adreste Tebligat Kanununun 21/1. maddesine göre tebliğ edildiği, yine bilirkişi raporunun söz konusu adrese tebliğe gönderildiği ancak adresten taşındığı gerekçesiyle bila tebliğ iade edildiği akabinde gönderilen ilk derece mahkemesi kararının ise Tebligat Kanununun 21/1. maddesine göre tebliğ edildiği, daha sonrasında yapılan tüm tebliğ işlemlerinin doğrudan Tebligat Kanununun 21/2. maddesi gereğince yapıldığı tespit edildiğinden, Bölge Adliyesi Mahkemesi kararı ile davalı alacaklının temyiz başvuru dilekçesinin yasal koşullar oluşmadan Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre yapılmasının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından öncelikle Bölge Adliyesi Mahkemesi kararı ile davalı alacaklının temyiz başvuru dilekçesinin davacının “…..” adresine “mernis adresi olduğuna dair kanunun aradığı şerh” konulmaksızın tebliğe gönderilmesi, bu şekilde tebligatın yapılamaması halinde Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre tebliğ yapılmasının sağlanması için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 19/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.