24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TK 35 TALEBİ RED TİCARET SİCİLDEN ADRES GELMEMİŞ

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Alacaklı / Vekilinin Tebligat Kanunun 35. Maddesi gereği borçluya tebligat çıkarılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013/22-34 Esas, 2013/1590 Karar sayılı kararları “Maddenin bu açık düzenlemesi ve gerekçesi karşısında somut olay incelendiğinde, davalı şirkete dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği 7201 sayılı Kanun’un 12 ve 13. maddelerine uygun olmadığından, davalıya aynı adreste yapılan tebligatların, 7201 sayılı Kanun’un 35/1-3 maddelerine uygun olduğundan sözetmek mümkün değildir.
Bu durumda, anılan Kanun’un 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile değişik 35/4. maddesi uyarınca; davalı tüzel kişinin ancak ticaret sicilinde gösterilen adresinde 7201 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre yapılacak bir tebliğ işlemi usulüne uygun olabilecektir.” şeklinde düzenlenmekle,
Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi ve Tebligat Yönetmeliği’nin 57. maddesi gereğince ticaret aicilden bildirilen adrese TK’ nun 35. madde gereğince tebligat yapılabilmesi için söz konusu adrese öncelikle normal usullere göre tebligat çıkartılıp bilâ tebliğ dönmesi halinde 35. maddedeki tebliğ prosedürünün işletilmesi gerektiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.