24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacaklı  (şirket/yetkilisi) Müdürlüğümüze gelerek esas sayılı dosya alacağı ve ferilerinin aşağıda kimlik bilgileri verilen şahsa/şirkete temlik ettiğine ilişkin dilekçesini dosyamıza sundu.
Dilekçe ve dosya incelendi;
Temlik alacaklısının  ve  dosya borçlusunun hazır olmadığı anlaşılmakla;
Alacağın temlikini düzenleyen T.B.K.nun 183. maddesi uyarınca “Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir.” 184. maddesi uyarınca da alacağın devrinin geçerliliğinin yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlı olduğu kabul edilmiştir. Alacağın temliki tek taraflı bir işlem olup, temlik alanın rızası da gerektirmeyeceğinden,
Hem kanun  açık hükmü hem de Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/28394 Esas ve 2013/36233 Karar sayılı kararları da bu yönde olduğundan aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar ;

  1. Temlik dilekçesi tarihi itibari ile toplam .- TL dosya hesabı üzerinden 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre binde 9,48 oranı uygulanması sonucu .-TL damga vergisinin yatırılması,
  2. Temlik alacaklısı ve temlik borçlusu hazır olmamakla tebligat masraflarının verilmesi halinde   Temlik alacaklısı ve temlik borçlusuna muhtıra tebliğine,
  3. İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde işlemlere müteakip işlemlerin talep ve takibi alacaklı tarafa ait olmak üzere iş bu kararı İİK.’nun 16. Maddesi gereği  İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edebileceğinin ihtarı ile karar verildi.