20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ,İHTİYATİ HACİZLERİ ETKİLEMEZ,

 Borçlu tarafın .. ……..İcra Hukuk Mahkemesinin   Esas,   Karar sayılı        tarihli kararına göre ………İcra Müdürlüklerinin Yetkisizliğine karar verildiğinden bahisle hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
osya incelendi.
Alacaklı vekilince      tarihli takip talebiyle ve ekindeki …………  . Asliye Ticaret Mahkemesinin      D.İş sayılı İHTİYATİ HACİZ kararıyla takibe başlandığı, İhtiyati hacze dayalı olarak bir takım hacizlerin konulduğu,   …. İcra Hukuk Mahkemesinin     E.K. Sayılı kararıyla …….. icra dairelerinin yetkisizliğine karar verildiği (bu kararın henüz kesinleşmediği) anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin  2008/5615- 2008/8751 E.K. Sayılı kararında “Bu halde, yetkili icra dairesince yürütülen bu takip yetkisiz icra dairesinde yapılan takibin devamı sayılır. ( Prof. Dr.Baki Kuru İcra İflas Hukuku El Kitabı sayfa 667,668 ) İİK.nun 169. maddesine göre ise borçlunun aynı kanunun 168/5. maddesinde sayılan yetki itirazı satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz.
Somut olayda yetki itirazından sonra takip durdurulmadığı için yetkisiz icra dairesinde itirazın incelenmesi aşamasında konulan hacizler, yeni takip önceki takibin devamı sayıldığından bu takiptede geçerliliğini korur. İcra mahkemesince yetkisiz Zonguldak 2. İcra Müdürlüğünce konulan hacizlerin kaldırılması yönündeki borçlu isteminin bu gerekçelerle reddine karar verilmesi gerekirken hacizlerin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.”  denilmektedir. Ayrıca Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/5909-2014/8716 E.K. Sayılı kararında da ikinci takibin ilk takibin devamı niteliğinde olduğu belirtilmiştir.
    2.İcra Mahkemesi kararında yetkisizlik kararı yanında hacizlerin de kaldırılmasına karar verilip verilmediği bilinmemektedir. Dosyamıza yönelik verilen yetkisizlik kararında hacizlerin kaldırılmasına ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. HMK. 20. Maddesi açık olup yetkisizlik kararı kesinleşmeden dairemizin yetkisizliği de kesinleşmemektedir. Dolayısıyla kesinleşmeyen yetkisizlik kararına dayalı olarak hacizlerin kaldırılması yasaya aykırı olacaktır.
    3. Dosyamızdan konulan hacizler ihtiyati hacizdir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/5909-2014/8716 E.K. Sayılı emsal kararında da belirtildiği üzere ihtiyati haciz kararı kaldırılmadığı sürece geçerli olacak, esas takibe yönelik yetkisizlik kararı verilmesinin ihtiyati haciz kararını etkileyemeyecek, başka bir anlatımla esas takip yönünden verilmiş yetkisizlik kararı ihtiyati haciz kararını etkilemeyecektir.
    4. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/7898-2014/11222 E.K. Sayılı kararında “Öte yandan, icra müdürlüğünün, yasa tarafından kendisine tanınan takdir hakkı sınırlı olup, alacaklının talebi olmaksızın haczi kaldırma yetkisi bulunmamaktadır.” denilmekte olup yetkisizlik kararı veren İcra Hukuk Mahkemesinin  ilamında hacizlerin kaldırılmasına yönelik hüküm bulunmamakta alacaklı tarafında hacizlerin kaldırılması istemi bulunmamaktadır.
Yukarıda belirtilen hususlar ve dosya kapsamına göre aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :Karar    :
İcra Hukuk Mahkemesinin kararında yetkisizliğe ilişkin ilamında hacizlerin kaldırılacağına ilişkin hüküm bulunmadığından,
Konulan hacizler ihtiyati haciz kararına istinaden konulmuş olması, ihtiyati haciz kararının yetkisizliğine, kaldırıldığına ilişkin dosyaya sunulan bir mahkeme kararı bulunmadığından,
İcra Müdürlüklerinin hacizlerin kaldırılması yönündeki yetkisinin sınırlı olup mahkeme kararı olmaksızın hacizlerin kaldırılmasına karar veremeyeceğinden,
Yetkisizlik kararı verilmesinden sonra yetkisiz dairenin koyduğu hacizlerin geçersiz olacağına ilişkin açık yasa hükmü bulunmadığından, yargılamayı gerektirdiğinden,
Borçlu vekilinin hacizlerin fekki talebinin Reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.