20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

103 DAVET TEBLİĞ EDİLMEDEN SATIŞ İSTENMİŞ RED KARARI (TAŞINIR)

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği menkullerin satışını talep ettiği anlaşıldı.Satışı talep edilen menkullerin haciznin borçluların gıyabında yapıldığı anlaşılmakla aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :

  1. Satış talebinin ………,00.-TL satış avansının yatırıl-ması ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
  2. Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
  3. İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hu-kuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar veril-di