5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MAHKEME ÖDEMEME KARARI(İİK.’nun 72/3. Maddesi ) ÜZERİNE BORCUN TAMAMININ YATIRILMASI HALİNDE HACİZ KALDIRMA TALEBİNİN KABULÜNE

Borçlu vekilinin talebi dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi.
Borçlu vekilinin İİK.’nun 72/3. Maddesi gereği dosyaya yatan paranın alacaklı tarafa ödenmemesi yönünde mahkeme kararı aldığını,ilgili mahkemeden dosyamıza yatan paranın alacaklı tarafa ödenmemesi yönünde müzekkere yazıldığını  ve dosya borcunu güncel tutarı ile yatırdığını beyan ederek hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Daireisinin 2016/14955 Esas ve 2017/7736 Karar sayılı kararlarında ve birçok kararlarında”   İİK’nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde, alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak, icra müdürlüğüne talep anına kadar fer’ileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını karşılayacak şekilde nakden veya her an paraya çevrilebilir muteber, kesin banka teminat mektubunu vermesi halinde, alacaklı tarafından takibe devam edilemez.
Öte yandan İİK.’nun 85. maddesi uyarınca, borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi, hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından kaldırılmaları gerekir. ” şeklinde karar verildiğinden ve İİK.’nun 85. Maddesi gereği aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :
1-Borçlu vekilinin talebinin İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların yatırılması halinde kabulüne,
Verilen iş bu kararın  İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.