20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KONKORDATO SÜRESİ (İİK m 294 m.)İÇİNDE TAKİP HACİZ KALDIRMA

Borçlu/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu tarafın dilekçelerinde ” İİK m 294 m. “Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.”  şeklindedir. Bu nedenle mühlet kararına istinaden hiçbir haciz kararı uygulanamayacağından konulan hacizlerin kaldırılması gerekir. Bu nedenle söz konusu dosyadan yapılan haciz işlemlerinin kaldırılması için müzekkere yazılmasını , takibin durdurulmasını” talep ettiği anlaşıldı.
Dosya incelendi ;
Müdürlüğümüz dosyasının açılış tarihinin               tarihi,      süre ile kesinleşmiş  konkordato kararını veren mahkeme kararının tarihinin            tarihi olduğu ve halihazırda sürenin devam ettiği anlaşıldı.
Konkordato süresi içinde İİK.’nun 294. Maddesinin açık hükmü gereği borçlu hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanamayacağından,
Müdürlüğümüzce yapılan takip konkordato süresi içinde olduğundan,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
 (*)Talebin kabulüne ilgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde  müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile  karar verildi.