23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ

“Satıcı, semen alacağı için alıcı aleyhine icra takibi yapabilir. Satıcı, mücerret bu icra takibi ile mülkiyetin saklı tutulmasından feragat etmiş sayılmaz. Buna karşılık, satıcı mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile devrettiği malı haczettirse, bununla mülkiyetin saklı tutulmasından feragat etmiş sayılır. Böylece haczedilen mal satılır; fakat , alıcının şimdiye kadar ödediği taksit alacakları için olan hapis hakkı satışa ve paraların paylaştırılmasında nazara alınır. Satıcının bu suretle kendi malı üzerine koydurduğu hacze, alıcının diğer alacaklıları iştirak(m.100,101) edebilir.” Bkz.Kuru,Arslan,Yılmaz 26. Baskı İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı Sayfa 302-303