25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MAHKEMESİNE SATIŞ İİÇİN 363. MADDESİ GEREĞİ DAVA İÇERİĞİ SORMA

İLGİ : Esas sayılı Dosyanıza.

Alacaklı vekilinin dosyamızdan hacizli menkullerin satışını talep ettiği anlaşıldı.

Dosya incelendiğinde mahkemenizin ilgide kayıtlı dosyasından dava açıldığı anlaşıldı.

Açılan dava ile ilgili olarak müdürlüğümüz dosyasında açılan davanın kesileştiğine ilişkin herhangibir belge olmadığı görüldü.

İİK.’nun 363./2.,3.,4. Maddesi “İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır.

Kesin bir karara karşı kötüniyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.” şeklinde düzenlenmekle, müdürlüğümüzün kötü niyetli kanun yollarını değerlendirme yetkisi olmadığından ve kanun yoluna başvurma satışı durduracağından,

İş bu davanın kesinleşip kesinleşmediğinin,

Kesinleşmedi ise konusunun İİK.’nun 363. Maddesi gereği değerlendirilmek üzere tarafımıza bildirilmesi,

Ayrıca davada icra dosyasını durduracak tedbir vs. olup olmadığının ve satışı engelleyecek bir hususun olup olmadığının tarafımıza bildirilmesi,

Arz olunur.

imza