28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAĞA MAHSUBEN İHALEDE TAHSİL HARCININ İHALE TARİHİNDEKİ HARÇ ORANI OLMASINA İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Alacağa Mahsuben İhalede Tahsil Harcının ihale tarihindeki harç oranı olması.

AÇIKLAMALAR :
İş bu dosyamızdan ……….. tarihinde yapılan ihalede …… mal alacağa mahsuben ……….-TL’ ye tarafımıza alacağa mahsuben ihale olmuştur. Ancak ihalenin feshi davası açılmıştır. İhalenin feshi davası sürecinde tahsil harcı oranları aleyhimize değişmiştir.
Ancak aşağıda belirtilen Yargıtay kararı uyarınca iahle tarihinde tahsil harcı oranı uygulanması gerekmetedir.

  1. Hukuk Dairesi 2014/28560 E. , 2014/25665 K.
    “…Somut olayda, ipotekli taşınmaz, alacağa mahsuben alacaklıya ihale edilmiş olup, bir ödeme yapılmadığından tahsil harcı alacağı, kesinleşmesi şartıyla ihale tarihinde doğacaktır. Dolayısıyla ihale tarihindeki tarife üzerinden tahsil harcının hesaplanması gerekir…”

SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere ihale tarihindeki tarife üzerinden tahsil harcının hesaplanarak tarafımızdan tahsil harcının tahsil edilmesini talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00007