25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

DAMGA VERGİSİ YATIRILMADAN TAKİP AÇILABİLECEĞİNE İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….
…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU : Damga vergisi yatırılmadan takip açılması

AÇIKLAMALAR :
Müdürlüğünüzce yukarıda esas numarası verilen dayanağı kira sözleşmesi olan icra takibinde damga vergisi yatırılmadığından dolayı işlemleri damga vergisi yatırılmadığında devam edileceğine karar verilmiştir.
Ancak 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 26.maddesi; “Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.” şeklinde düzenlenmekle ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/5216 Esas ve 2008/7809 Karar sayılı ve 15/04/2008 Tarihli Kararlarında “…492 Sayılı Harçlar Kanunun 32. maddesinde öngörülen yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağına ilişkin düzenleme bu kanundan kaynaklanan harçlarla ilgili olup, anılan hükmün damga vergisi hakkında da uygulanacağına dair 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda icra memurluğunca takip dayanağı belgenin damga vergisine tabi olduğu ve verginin yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının düşünülmesi halinde yapılacak iş 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 26.maddesi uyarınca durumu bir tutanakla tesbit etmek ve vergi dairesine göndermekten ibaret olup, damga vergisi tamamlanıncaya kadar takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi doğru değildir..” şeklinde karar verildiğinden işlemlerin durdurulması hukuka aykırıdır.
SONUÇ VE İSTEM :
Kararınızdan geri dönerek borçluya ödeme emri düzenlenerek takip dayanağı belge ile birlikte tebliğe karar verilmesini talep ederim.
Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00009