13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI TALEBİ

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla başlatılan icra takiplerinde tahsil harcı

AÇIKLAMALAR :
Müdürlüğünüzün ………./………. Esas sayılı dosyası ile yine Müdürlüğünüzün ………./………. esas sayılı dosyaları incelendiğinde; Takip dayanakları ve takibin tarafları aynıdır.
Müdürlüğünüzün ………./………. Esas sayılı dosyası infaz olmuştur. İş bu dosyamızın aşağıdaki Yargıtay kararları gereği harçsız olarak kapatılması gerekmektedir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/4529 Esas ve 2016/6905 Karar Sayılı Kararlarında “…İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipten ayrı olarak aynı kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla genel haciz yoluyla ilamsız takip yapılması halinde alacak tek olduğundan her iki dosyada yapılan tahsilatlar birlikte değerlendirilerek tek tahsil harcı alınması gerekir. Aksi taktirde mükerrer harç tahsili söz konusu olur…” şeklinde karar verildiğinden,

SONUÇ VE İSTEM :
İş bu takip dosyamızın harçsız olarak kapatılmasına karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00010