21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 8. Hukuk Dairesinin 2012/11058 Esas ve  ,  2013/4559 Karar sayılı kararları ve Hukuk Genel Kurulu’nun 15.04.2011 tarih ve 2011/ 17-13 Esas, 2011/ 191 Karar sayılı

Nafaka borçlusunun mirasçısının dilekçeleri dosyamıza gelmekle okunudu.

Dilekçe ve dosya incelendi;

Boşanma davası devam ederken hükmedilen tedbir nafakası ve bu tedbir nafakasından kaynaklı icra takibinde borçlun babamın mal varlığına haciz konulmuştur.

Nafaka alacaklısı mirası reddediğinden dolayı hacilerin kaldırılmasını tale ettiği anlaşıldı.

Borçlar Kanunun D. BİRLEŞME başlığı altında “Madde 135- Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer. ..” şeklinde düzenlenmiştir.

 Türk Medeni Kanunun  B – SAĞ KALAN EŞ başlığı altında düzenlenen “Madde 499 – Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçıolur:

1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,

3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 599 – Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.     Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar…”

Türk Medeni Kanunun 611 . Maddesi “Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer….”,

Burada sağ kalan eş mirası reddediğine göre;

Türk Medeni Kanunun 611 . Maddesi gereği miras payı kendisi sağ değilmiş gibi TMK.’nun 499. maddesindeki hükümlere göre hak sahiplerine geçecektir. Bu durumda TMK.’nun 599. maddesi gereği mirası red durumunda alacakları ve borçları ile birlikte miras hak sahiplerine geçeceğinden,

Yani sağ kalan eş eğer çucukları var ise çocuklarına karşı takibe devam edeceğinden,

Eğer mirası reddedmese idi; TMK.’nun 499. maddesindeki kendi pay oranı nispetinde lar nispetinde Borçlar Kanunun 135. maddesi gereği alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinden dolayı bu nispette borç sona erecek, kalan nafaka alacağını diğer mirasçılara karşı takibe devam edeceğinden,

Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesi bakımından Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 8. Hukuk Dairesinin 2012/11058 Esas ve  ,  2013/4559 Karar sayılı kararları ve Hukuk Genel Kurulu’nun 15.04.2011 tarih ve 2011/ 17-13 Esas, 2011/ 191 Karar sayılı kararları da aynı yönde karar verildiğinden;

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :

1-Talebin reddine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.