24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Düşmüş hacizde yediemin borçlandırma

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2009/2548 Esas ve 2009/10411 Karar sayılı kararlarında “Yediemin kendisine bırakılan malları “süresinde satış istenmediğinden dolayı haczin kalktığını” belirterek geri vermekten kaçınamaz. İcra müdürü malları yedieminden teslim aldıktan sonra yasa gereği kime iade edeceğine karar verecektir, Haczin düşmüş olması yedieminin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz”

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi;

Alacaklı vekilinin 09/12/2019 tarihinde haczedilerek 3. Şahıs ……………….’a yediemin olarak teslim edilen menkul malların haczi ve muhafazası için 18/12/2020 tarihinde haciz mahalline gidildiğinde yerinde olmadığını,

Dolayısı ile yediemine muhtıra gönderilerek 7 gün içinde mahcuz malların icra müdürlüğüne telimi, teslim edilmemesi halinde İİK.’nun 358. Maddesi gereği borçlandırılacağı, ayrıca TCK.’nun 289. Maddesi gereği muhafaza görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulacağı yönünde ihtaratlı muhtıra gönderilmesini talep ettiği anlaşıldı.

Dosya incelendiğinde;

3. şahsa yediemin olarak teslim edilen mahcuz mallar üzerindeki haczin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği düştüğü anlaşıldı.

İİK.’nun 358. Maddesi “Üçüncü şahıs icraca haczolunup kendisine bırakılan malları icra dairesinden istendiği anda evvelki vaziyetinde iade ile mükelleftir…” şeklinde düzenlenmiştir.

Halihazırda haczin düşmesi halinde yedieminliğin hukuki ve cezai sorumluluğunun sona ereceğine ilişkinde herhangi bir hüküm yoktur. Kaldı ki  Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2009/2548 Esas ve 2009/10411 Karar sayılı kararlarında “Yediemin kendisine bırakılan malları “süresinde satış istenmediğinden dolayı haczin kalktığını” belirterek geri vermekten kaçınamaz. İcra müdürü malları yedieminden teslim aldıktan sonra yasa gereği kime iade edeceğine karar verecektir, Haczin düşmüş olması yedieminin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” şeklinde karar verildiğinden,

İİK.’nun 88/6. Maddesi “İcra dairesi,…. hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar… Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. … Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar icra mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.” Şeklinde düzenlenmekle,

3. şahsa yediemin olarak teslim edilen mahcuz mallar üzerindeki haczin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği düşer ise; yedieminin alacaklıya karşı sorumluluğu kalmamakla, İcra dairesine ve borçluya karşı sorumluluğu devama edeceğinden,

İİK.’nun 358. Maddesi gereği düşen hacizlerde yedieminin dosyaya borçlu olarak eklenemeyeceğinden,

Hukuken muhafazasına gerek kalmayan mallar yönünden ancak İİK.’nun 88/6. Maddesi hükümleri gereği işlem resen işlem yapılabileceğinden,

İİK.’nun 88/6. Maddesi gereği borçluya mahcuz malları teslim alması için muhtıra gönderilebileceğinden, eğer borçlu mahcuz malları teslim almak üzere müdürlüğümüze müracaat eder ise masrafları ödendiğinde 3. Şahıs yediemine mahcuz malları teslimi için tevdii mahalli belirtilerek 7 gün içinde teslimi aksi halde TCK.’nun 289. Maddesi gereği muhafaza görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulacağı yönünde ihtaratlı muhtıra gönderilmesi gerektiğinden,

Mahcuz malların teslim edilmemesinin hukuki sorumluluğu bakımından değerlendirildiğinde;

Bu husus ancak borçlu ve yediemin arasında uyuşmazlık oluşturabileceğinden, haczin düşmesi neticesinde alacaklının İİK.’nun 358. Maddesinden yararlanma hakkı sona ereceğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar ;

1-Alacaklı tarafın talebinin reddine,

2-İİK.’nun 88/6. Maddesi gereği işlem tesisine,  

3-İİK.’nun 16. maddesi gereği ve 88/6. Maddesinin son cümlesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.