24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

AVUKATA TK 35 GÖRE TEBKİGAT

  1. Hukuk Dairesi 2020/1712 E. , 2020/4136 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına dair olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalılardan … ile aralarında imzalanan harici satış sözleşmesi ile satın aldığı ve kayıt maliki olan davalı … tarafından noterde devri yapılan aracın çenç olması nedeniyle el konulduğunu ileri sürerek; araç bedeli, aracın devir ve sigortası ile yapılan harcamalar ile aracı kullanamamaktan kaynaklanan zarar olmak üzere 11.500,00 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, HMK.’nun 150/5. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde yenilenmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Tebligat Yasası’nın 11. maddesi uyarınca vekil vasıtası ile takip edilen işlerde, tebligat vekile yapılır.
Tebligat Kanunun 35. maddesinin 1. fıkrasında, kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirme mecburiyeti getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre avukatın adresini değiştirmesi durumunda adres değişikliğini yargı mercilerine bildirim yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Bu yasal düzenlemeye rağmen vekil yeni adresini mahkemeye bildirmezse bağlı olduğu barodan yeni adresi sorulmalıdır. Avukat yeni adresini baroya bildirmişse tebligat bu adrese yapılır. Baroya bildirim yapılmadığı takdirde tebligatın asile yapılması gerekir.
Somut olayda, bozma sonrası düzenlenen tenzip zaptı ile 14.11.2018 tarihli duruşma gününü bildirir tebligatın davacı vekilinin adresten taşınmış olması ve iade edilmiş olması nedeniyle bu sefer davacı vekiline Tebligat Kanunu 35. maddesine göre tebliğe çıkartılmış ve 14.11.2018 tarihli celsede davacı vekilinin duruşmaya katılmamış olması ve duruşmaya katılan davalının davayı takip etmeyeceğini bildirmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ise de, mahkemece davacı vekilinin bağlı olduğu baroya yeni adresi sorulmadan Tebligat Kanununun 35. maddesine göre yapılan tebliğ usulsüz olup, usulsüz tebliğe dayalı dosyanın işlemden kaldırılmasına ve işlemden kaldırılan dosyanın yasal süresi içerisinde yenilenmediğinden bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 02/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.