20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

AVUKATA TK 35. MADDE GEREĞİ TEBLİGAT

  1. Hukuk Dairesi 2020/2624 E. , 2020/9209 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: İTİRAZIN İPTALİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davalı şirket hakkında … 15.İcra Müdürlüğünün 2011/82 esas sayılı dosyası ile başlatılan takipte …6. İş Mahkemesinin 2007/435 esas sayılı dosyasında yaptırılan bilirkişi incelemesi ile tespit edilen alacaklarının faizi ile birlikte tahsilinin istendiğini, davalı tarafça icra takibine haksız ve kötü niyetli şekilde itiraz edilerek takibin durdurulduğunu, mahkeme kararı ve bilirkişi raporuyla belirlenmiş olan müvekkilinin alacaklarının alınabilmesi için davalı borçlunun icra takibine yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptali ile davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararın davacı vekilince temyizi üzerine Dairemizce sair temyiz itirazlarının reddine karar verilerek, itirazın iptali davasında talep edilen izin alacağı hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmamasının hatalı olduğuna dair gerekçeyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.Bozmaya uyan Mahkemece, 08.03.2018 tarihli duruşmada takipsiz bırakılan dosyanın üç aylık yenileme süresinin dolmasına rağmen yenilenmediği gerekçesiyle, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150/4. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
6100 Sayılı Kanun ‘un 150/4. maddesi gereğince, dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Aynı maddenin 5. fıkrasına göre ise işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 27. maddesinde yer bulan “Hukuki Dinlenilme Hakkı” gereğince davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip olup, bu hakkın yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içermektedir. Mahkeme, iki tarafa eşit şekilde hukukî dinlenilme hakkı tanıyarak hükmünü vermelidir. Anayasa’nın 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukukî dinlenilme hakkı, adil yargılanma hakkı içinde teminat altına alınmıştır. Bu hakka, tarafın hâkime meramını anlatma hakkı ya da iddia ve savunma hakkı da denilmektedir. Ancak, hukukî dinlenilme hakkı, bu ifadeleri de kapsayan daha geniş bir anlama sahiptir. Bu hak çerçevesinde, tarafların gerek yargı organlarınca gerekse karşı tarafça yapılan işlemler konusunda bilgilendirilmeleri zorunludur. Yargılama ile ilgili bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını mahkemenin açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini içeren bu hakkın ve yargılamanın aleniliği ilkelerinin gerçekleşmesinin en önemli aracı duruşma yapılmasıdır. Duruşma günü celseye katılma imkanı olmayan taraf buna ilişkin mazeretini bildirip, belgeleyerek duruşmanın ertelenmesini isteme olanağına sahiptir. O halde, 6100 sayılı Kanun’un 150. maddesi kapsamında duruşma tayin edilerek, usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan yalnız biri duruşmaya katılırsa gelmeyen tarafın geçerli mazeret gönderip göndermediği incelenerek; gelen tarafın bu mazeret dilekçesine karşı beyanına göre, dosyanın işlemden kaldırılmasına ya da kaldırılmamasına karar verilecektir.
Somut uyuşmazlıkta, Dairemiz bozma ilamı ile 05.12.2017 tarihli duruşma gününün davacı vekili Av. …’ a tebliğe çıkartıldığı; tebligatın, adresten taşındığı belirtilerek bila tebliğ iade edildiği, bunun üzerine Mahkemece avukatın adresinin ilgili barodan sorulduğu ve tebligat çıkartılan adresle aynı adresin bildirilmesi üzerine bildirilen adrese 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nu 35. Maddesi gereğince 08.03.2018 tarihli duruşma gününün tebliğ edildiği, 08.03.2018 tarihli duruşmada takipsiz bırakılan dosyanın üç aylık yenileme süresinin dolmasına rağmen yenilenmediği gerekçesiyle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150/4. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar dava Av. … tarafından açılmış ise de, dosyaya sunulan yetki belgeleri ile duruşma tutanaklarının incelenmesinde, davayı çoğunlukla Av. …(…)’ın takip ettiği, bozmadan önceki son duruşmaya da Av. …’ın katıldığı dosya kapsamı ile sabittir. Davayı takip eden başka vekiller de bulunmasına rağmen, adresten taşındığı için tebligat yapılamayan ve yeni adresi tespit edilmediğinden adresi tartışmalı olan vekile 7201 Sayılı tebligat Kanunu’nun 35. maddesi gereğince duruşma gününün tebliğ edilmesi ve buna göre dosyanın işlemden kaldırılarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi, hukuki dinlenilme hakkının ihlali mahiyetindedir. Bozma doğrultusunda yargılamaya devam edilerek sonuca gidilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.07.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.