28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Gayrimenkul Satış Kararı


Alacaklı/ Vekilinin … Esas sayılı talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkulün satışı-nı talep ettiği anlaşıldı.Satışı talep edilen taşınmazın kıymet taki-dirinin yapılmadığı ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Mad-de 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğ edilmediği görülmekle aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :

  1. Satış talebinin 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istenmiş ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106/3 ve Satış Giderleri Tarifesi Madde 3 uyarınca …-TL satış avansının yatırıldığı görülmekle kıymet takdiri ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106/6 uyarınca tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve saati tayinin bu aşamada reddine,
  2. Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
  3. 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.
    İcra Müdürü