24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACZEDİLEN PARA YÖNÜNDEN SIRA CETVELİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası belirtilen dosyasından borçlunun kıdem tazminatına haciz konulduğu ve haciz konulan tutarın dosyamıza gönderildiği anlaşıldı.
Haciz konulan tazminata  üzerinde başkaca hacizler olduğu anlaşıldı.
Yargıtay12. Hukuk Dairesi’nin 2011/14955 E. , 2012/1524 Kararları ve  İİK.’nun 138.,140.,141.,Maddesi gereği sıra cetveli yapılması gerektiğinden sıra cetveline esas olmak üzere haciz koyan ilgili kurumlardan İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza istenmesi ile gelen bilgiler doğrultusunda sıra cetveli yapılarak ilgilere tebliğ ile kesinleşmesine müteakip sıra cetveline göre ödemelerin yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
Karar    :

  1. Haciz işlemini gerçekleştiran kurumdan Haciz koyan kurumlardan gelen haczilerin, tarihini.tutarını. Haciz koyan kurumun adının istenmesine,
  2.  Haciz koyan ilgili kurumlardan İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin haciz konulan paranın dosyamıza giriş tarihi  itibari ile dosyamıza istenmesine,İlk haczi Müdürülüğümüz dosyası olması halinde,
  3. İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza intikali ile İİK.’nun 140. Maddesi gereği sıra cetvelinin yapılmasına,
  4. İİK.’nun 141. Maddesi gereği sıra cetvelinin ilgililere tebliğine,
  5. Sıra cetvelinin kesinleşmesine mütekip sıra cetveline göre ödemenin yapılmasına,
  6. İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza intikali ile ilk haczi koyan Müdürlüğümüz dosyası olmaması halinde sıra cetveli yepılmak üzere ilk haciz koyan icra müdürlüğüne paranın gönderilmesine,
  7.  İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.