24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HAKEM KARARLARINA KARŞI KOMİSYON NEZDİNDE İTİRAZ EDİLİR İSE TAKİP DURUR(5684 SK.’’nun 30/12.maddesi”

Borçlu vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu vekilinin “Müdürlüğünüz nezdinde……………../……………Esas sayısı ile devam eden takibe konu alacağa dayanak teşkil eden, Uyuşmazlık Hakem Heyeti Kararına itiraz edilmiştir. Komisyon tarafından düzenlenen derkenar ekte sunulmaktadır, takibin durdurulmasını arz ederim” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/12.maddesi, “…Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz talebinde bulunmak için bu madde uyarınca belirlenen başvuru ücretinin Komisyona yatırılması şarttır. İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur.” şeklinde düzenlendiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :
1-Talebin kabulü ile takibin durdurulmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.