20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAŞINMAZI HACİZLİ DEVRALAN HUKUKİ SONUÇLARINA KATLANIR,HACZİN DÜŞTÜĞÜNÜ ANCAK ALACAKLI VEYA BORÇLU İLERİ SÜREBİLİR

Hukuk Genel Kurulu 2017/374 E. , 2017/2015 K kararlarında “… borçluya ait olmayan bir taşınmazın kural olarak haczedilemeyeceği ancak taşınmazı hacizli olarak satın alan kimsenin haczin hukuki sonuçlarına katlanması gerektiği,.

3. şahsın dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu. ………………

..Dosya ve talep incelendi;

3. şahsın dilekçelerinde ….İli…İlçesi… Mah …ada … parse… nolu taşınmazı satın aldığını, satın aldığı bu taşınmazın alacaklı tarafça satışı istendiğini, taşınmazın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve haczin düştüğünü belirterek satış talebinin reddi ile taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.

Dosya incelendiğinde;

Satışı istenen taşınmaz ….. tarihinde haciz konulduğu,….. tarihinde alacaklı tarafça satış talep edilip ….. TL satış avansının yatırıldığı görüldü.

İİK.’nun 106. Maddesi gereği alacaklı vekilinin haciz tarihi itibari ile 1 yıl içinde satış talep ettiği,

 İİK.’nun 110. Maddesi gereği satış avansını süresinde yatırdığı,

Tapu kayıtları incelendiğinde halihazırda müdürlüğümüz haczinin takyidatlarda görüldüğü, anlaşıldı.

Borçlu Türk Medeni Kanunun Madde 1020 gereği Tapu sicili herkese açık ve kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremeyeceğinden,

Hukuk Genel Kurulu 2017/374 E. , 2017/2015 K kararlarında “… borçluya ait olmayan bir taşınmazın kural olarak haczedilemeyeceği ancak taşınmazı hacizli olarak satın alan kimsenin haczin hukuki sonuçlarına katlanması gerektiği,..” şeklinde karar verdiğinden talepte bulunanın taşınmazı hacizli olarak satın almış olup haczin hukuki sonucu olan cebri icra satışına katlanmak zorunda olduğundan,

Hali hazırda dosyamızdan konulan haczin düşmemekle birlikte, 12. Hukuk Dairesinin        2016/23205 E.  ,  2017/14451 K. Kararlarında “…taraf sıfatı yoktur. Haczin düştüğünün tespitine ilişkin talep, ancak takip borçlusu veya takip alacaklı tarafından ileri sürülebilecek hususlardandır.” Şeklinde karar verildiğinden talepte bulunan 3. Kişinin taraf sıfatı da yok olduğundan, Yukarıda belirtilen gerekçelerle aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :

1-Alacaklı vekilinin satış talebi neticesinde satış işlemlerinin devamına,

2-3. Şahsın haciz kaldırma taleplerinin reddine, ,

Verilen iş bu kararın İİK.’nun 16. Maddesi gereği ……………. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.