13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA TAKİP DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİNİN REDDİ KARARI

Alacaklı vekilinin ……….Esas sayılı dosya ile …………. Esas sayılı dosyaların birleştirilmesini talep ettiği anlaşıldı.
Talep ve dosya incelendi;
Türk Hukuk sisteminde davaların birleştirilmesi hususunda HMK’nun 166. Maddesinde davaların birleştirilmesi hükmüne yer verilmiş, ancak icra dosyalarının birleştirileceği hususunda her hangi bir hüküm bulunamamış olduğundan,
Kanun koyucu daha özel olan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’na icra takip dosyalarının birleştirileceğine ilişkin her hangi bir hüküm koymamış olduğundan,
Satış bedelinin tüm alacakları karşılamaması durumunda, İcra takip dosyalarının tarafları ve alacağın esası aynı olsa bile her bir dosyanın alacağın mahiyeti, takip tarihi, tebliğ tarihi, haciz tarihi vb. Hususlar değerlendirilerek İİK.’nun 140.,141, ve 206. Maddeleri gereği sıra cetveli düzenlenmesi yönünde hüküm kurulmuş olduğundan,
Sıra cetveline ilişkin olarak İcra Hukuk Mahkemelerinde sıraya ilişkin, Genel Mahkemelerde alacağın esasına ilişkin ilgilere dava açma hakkı verilmiş, bu davalar da her bir icra takip dosyasına ayrı ayrı açılabileceğinden,
Kaldı her bir icra takip dosyanın kendi içerisinde ipotek ,rehin, haciz, takip, kesinleşme, alacağın esası vb. Hususlar kendi içerisinde sıra cetvelinde değerlendirmede önemli olup, kanun koyucu bu hususta kanunu dolanmayı, kanuna karşı hileyi engellemek amacı ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanuna İcra Takip dosyalarının birleştirilmesine ilişkin bir hüküm koymadığı değerlendirilmekte,
Yukarıda da açıklandığı üzere; İcra Müdürlüğümüzün esas olarak uygulaması gereken daha özel bir kanun olan İcra ve İflas Kanunun 140.,141. Ve 206. Maddeleri karşısında HMK.’nun 166. Maddesini uygulaması mümkün olmadığından,

Daha önce alacaklı vekilinin 2019/1222 ve 2019/1217 esas sayılı dosyalarının birleştirilmesini talep ettiği 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/120 Esas sayılı kararları ile şikayetlerinin reddedildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Alacaklı tarafın gerekçesiz talebinin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

T.C.
TÜRK MİLLETİ ADINA
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/120 Esas
KARAR NO : 2020/174
DAİRE NO :….. 13. İcra Müd. 2019/1222 Esas

HAKİM : ………
KATİP : ………

KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 14/04/2020
Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesiyle; Konya 13. İcra Müdürlüğünün 2019/1222 ve 2019/1217 esas sayılı dosyaları ile icra takibi yapıldığını takip neticesinde söz konusu 2019/1217 ve 2019/1222 esas sayılı dosyalara kayden dosyaların birleştirilmesinin talep edildiğini ancak icra müdürlüğü tarafından iş bu taleplerinin reddedildiğini, oysa her iki icra dosyasınında farklı olan tek unsurun alacak miktarları olduğunu, gerek alacaklı gerek borçlu ve gerekse aynı ipoteğin farklı krediler için limit dahilinde takibe konu edildiğini, öte yandan müvekkilinin her iki dosyadan İİK m.150/c gereğince şerh koyduğunu belirterek şikayetin kabulü ile Konya 13. İcra Müdürlüğünün 2019/1222 esas sayılı dosyasından verilen 19/02/2020 tarihli kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Konya 13. icra müdürlüğünün 2019/1222 ve 2019/1217 esas sayılı dosyaları celp edilip incelenmiştir.
Davanın mahiyeti gereğince İİK.nun 16-18.maddeleri uyarınca duruşma açılmadan evrak üzerinden inceleme yapılmasına karar verilmiştir.
Dava memur işlemini şikayete ilişkindir.
Davacı alacaklı banka tarafından, tarafları ve dayanak belgeleri aynı olan ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin Konya 13. İcra Müdürlüğünün 2019/1222 esas ve 2019/1217 esas sayılı takip dosyalarının birleştirilmesi talep edilmiş, icra müdürlüğünce bu talebin reddine karar verilmiştir.
İİK’da takiplerin birleştirilmesi hususunda bir düzenleme bulanmamakta olup, takip türünün ve taraflarının aynı olmasının icra dosyalarının birleştirilmesi için gerekli hukuki ve fiili irtibat sağlandığı anlamına gelmeyeceği, birleştirmek işleminin zorunluluk olmayıp, takipler birleştirilmiş olunca dahi her takibin kendi içinde müstekil olma özelliğini koruyacağı ve ayrıca fayda görülmesi halinde ihtiyari olmakla, talebin kabulü halinde İİK’nun 100.maddesinde düzenlenen hacze iştirak derecelerinin teşkilinde sorunlar çıkabileceği ve diğer alacaklıların etkilenebileceği, bu kapsamda takip dosyalarının birleştirilmesinde fayda bulunmadığı kanaatine varılarak şikayete konu memur işlemi hukuka uygun olup, davacı takip alacaklısının şikayetinin reddine ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:GEREKÇESİ YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE;
1.Şikayetin REDDİNE,
2.Davacı kurum harçtan muaf olduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
3.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
4.Artan gider avansının talep halinde davacıya iadesine,
Dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olmak üzere karar verildi.09/04/2020