28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHTİYATİ HACİZ AŞAMASINDA TAHSİL EDİLEN PARADAN TAHSİL HARCI ALINMAYACAĞINA İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
İhtiyati haciz aşamasında tahsil edilen paradan tahsil harcı alınmayacağı

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda esas sayısı verilen dosyamızdan ihtiyati haciz uygulanmış ve ihtiyati haciz aşamasında ödeme emrinin tebliğinden önce tahsilat yapılmıştır. Tahsil edilen tutarın tarafımıza ödemesi yapılırken harç tahsil edilmiştir. Aşağıda anılan Yargıtay kararı gereği harç alınması hukuka aykırıdır.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/29803 Esas ve 2016/8786 .Karar Sayılı Kararlarında “ … “…Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmaz. 492 Sayılı harçlar kanuna ekli I sayılı tarifenin icra iflas harçları B bölümünün I-3 maddesindeki tahsil harcının ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemler nedeniyle alınacağı öngörülmüştür. (12. HD 10.03.2003 T 1505 – 4760 Sayılı ilamı)
…… borçluya ödeme emri tebligatı yapılmasından önceki dönemde, ihtiyati hacizler sebebi ile yapılan ödemelerden tahsil harcı alınması, az yukarıda değinilen yasa ve mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır. …” şeklinde karar verildiğinden,

SONUÇ VE İSTEM :
Tarafımızdan tahsil edilen harçların iadesine karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00013