23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

(İİK.’NUN 128/3. MADDESİ) KIYMET TAKDİRİ ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇMEDEN TEKRAR İSTENMEZ RED KARARI

Alacaklı/ Vekilinin yeniden kıymet takdiri yapılmasın ilişkin Talepleri dosyamıza geldi.
Dosya ve talep incelendi;
Kıymet takdiri tarihi üzerinden 2 yıl geçmediği anlaşıldı.
İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir” şeklinde düzenlendiğinden,
Alacaklı tarafın hangi gerekçe ile tekrar kıymet takdiri istediği anlaşılmadığından ve talebi kanuna açıkça aykırı olduğundan HMK.’nun 31. Maddesi gereği talebini gerekçelendirmesi gerektiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın Konya İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.