24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 96. VE 97. MADDESİ GEREĞİ İSTİHKAK İDDİASI DEĞERLENDİRME KARARI

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2013/5908 Esas ve 2013/9915 Karar Saylı ve 25/06/2013 tarihli kararları ve yerleşik yargıtay içtihatları doğrultusunda İİK.’nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği

Alacaklı/ Vekilinin ……………..Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Esas sayılı dosyamızdan yazılan talimat gereği İcra Müdürlüğü’nün Talimat sayılı dosyasından tarihinde yapılan haciz işlemi sırasında 3. Şahıs/Şirket tarafından mahçuz malların kendisine ait olduğunu beyan ederek İstihkak iddiasında bulunulmuş olduğu ve alacaklı vekilinin istihkak iddiasını kabul etmediği anlaşıldı.
Talimat icra müdürlüğü haciz tutanağı eklerinde haciz mahallinde bulunan borçluya ait evraklar ve alacaklı tarafça satışı yapılan ürünler üzerinde markaların alacaklı şirketin ismini taşıyan ürünler olduğuna ilişkin bilgilere ilişkin belgeler üst yazı ekinde müdürlüğümüze gönderilmiş olduğu görüldü.
Talimat İcra Müdürlüğü tarafından tutulan haciz tutanağı, ekleri ve dosyamız incelendiğinde Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2013/5908 Esas ve 2013/9915 Karar Saylı ve 25/06/2013 tarihli kararları ve yerleşik yargıtay içtihatları doğrultusunda İİK.’nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
Karar :

1-İstihkak iddiasını alacaklı vekili kabul etmediği anlaşılmakla İstihkak iddiasına süresi içerisinde itiraz edildiğinden İİK’ nun 97 maddesi uyarınca bir karar verilmek üzere dosyanın kül halinde İcra Mahkemesine gönderilmesine,İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.