20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ BİLİR KİŞİ RAPORUNUN TEBLİĞ KARARI(İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası )

Alacaklı/ Vekilinin    ……… Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenklun kıymet takdiri bilirkişi raporunun tebliğini ettiği anlaşıldı. İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililerin tamamına  tebliğ edilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :
1-Kıymet takdiri raporunun dosyada mevcut bilgilere göre alacaklı ve borçlu tarafa tebliğe çıkarılmasına,
2-Taşınmazın güncel son tapu kaydının dosyamızda mevcut olmadığı anlaşılmakla son takyidatlı tapu kaydının dosyaya alınmasına,
3-Son Tapu kaydına göre başkaca takyidat varsa İİK.’nun 128. Maddesi gereği tebliğe yarar adreslerin  ilgili kurumlardan alacaklı tarafın takip ve talebi ile istenmesine,
4- Alacaklı tarafın takip ve talebi ile takyidatı bulunan ilgililere  İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililerin tamamına  tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.