23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ RED KARARI (2 YIL GEÇMEDİĞİNDEN)

İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir” şeklinde düzenlendiğinden,

Alacaklı/ Vekilinin yeniden kıymet takdiri yapılmasına ilişkin Talepleri dosyamıza geldi.
Dosya ve talep incelendi;
Kıymet takdiri tarihi üzerinden 2 yıl geçmediği anlaşıldı.
İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir” şeklinde düzenlendiğinden,
Alacaklı tarafın hangi gerekçe ile tekrar kıymet takdiri istediği anlaşılmadığından ve talebi kanuna açıkça aykırı olduğundan HMK.’nun 31. Maddesi gereği talebini gerekçelendirmesi gerektiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi