18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ YAPILMADAN TAŞINMAZ SATIŞI İSTENMİŞ (İİK.’nun 128. ,106.,110.,59.,16. maddeleri)

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenklun satışını talep ettiği anlaşıldı.Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takidirinin yapılmadığı ve İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğ edilmediği görülmekle aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1-Satış talebinin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istenmekle …………….-TL kıymet takdiri avansı ve   ……………-TL satış avansının yatırılması ve kıymet takdiri ve  satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
2- Satışa hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.