21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KONKORDATO SÜRESİ İÇİNDE TAKİP DURDURMA(İİK m 294 m.)

Mahkeme kararı dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
İİK m 294 m. “Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.”  şeklindedir.
Dosya incelendi ;
Müdürlüğümüz dosyasının açılış tarihinin               tarihi,      süre ile  konkordato kararını veren mahkeme kararının tarihinin            tarihi olduğu ve halihazırda sürenin devam ettiği anlaşıldı.
Konkordato süresi içinde İİK.’nun 294. Maddesinin açık hükmü gereği borçlu hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanamayacağından,
Müdürlüğümüzce yapılan takip konkordato süresi içinde olduğundan,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
 (*)Takibin durdurulmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.