20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satışta Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Muvafakatı Hususu

3083 sayılı Tarım Reformu Kanunun 11. Maddesi “Bu Kanuna göre dağıtılan topraklar bölünemez. Miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez. Ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu arazi kamu yararı dışında hiçbir ayni hakla kayıtlanamaz, haczedilemez, satış vadine konu edilemez ve kiraya verilemez.” şeklinde;
1982 Anayasasının 44. Maddesi “Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tesbit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.
    Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.”

Alacaklı/ Vekilinin ……………….. Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkulun satışını talep ettiği anlaşıldı. Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takdirinin yapıldığı ancak güncel tapu kaydının dosyamızda bulunmadığı anlaşıldı.
İİK.’nun 127. Maddesi gereği satış ilanının ilgililere tebliği zorunlu olması ve satışa engel bir hususun olup olmadığının tespiti hususunun son tapu kaydına göre değerlendirilmesi gerektiğinden son tapu kaydı dosyamıza intikal etmiş yapılan incelemede Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 3083 sayılı kanuna göre şerhlerinin bulunduğu görüldü.
3083 sayılı Tarım Reformu Kanunun 11. Maddesi “Bu Kanuna göre dağıtılan topraklar bölünemez. Miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez. Ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu arazi kamu yararı dışında hiçbir ayni hakla kayıtlanamaz, haczedilemez, satış vadine konu edilemez ve kiraya verilemez.” şeklinde;
1982 Anayasasının 44. Maddesi “Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tesbit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.
    Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.”
şeklinde düzenlendiğinden,
Dosyada şerh koyduran ilgili kurumlardan satışa engel bir husus olup olmadığı hakkında dosyamızda bir bilgi olmadığından aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

  1. Son Tapu kaydında şerhlerin içeriği dikkate alınarak ilgili kurumlardan satışa engel husus olup olmadığının alacaklı tarafın takip ve talebi ile sorulmasına,
  2.  Satışa hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satışa engel bir hal olmaması halinde  satış talimatı yazılması talebinin değerlendirilmesine,
  3. İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi