13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Menkul satış talebi

Müdürlüğünüzün yukarıda esas sayılı dosyasından …………………. tarihli haciz tutanağı ile menkul mallar haczedilmiştir.

Borçlu tarafa İİK.’nun 103. maddesi gereği Davet kağıdı da tebliğ edilmiştir.

Tarafınızdan takdir edilecek satış avansının İİK’nun 110. maddesi gereği tarafımıza bildirilmesi kaydı ile şimdilik ….-TL ‘yi dosyaya satış avansı olarak depo ediyorum.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda taşınırların satışında satış ilanının ilgililere tebliğ zorunluluğu olmadığından tebliğ listesi belirtilmemiştir.

Hali hazırda satışa engel bir hal bulunmamakla haczedilen menkul malların 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun Taşınırların satışı başlığı altında ilgili maddeleri gereği satışının yapılmasını,

Talep ederim.