18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ AVANSI TAMAMLAMA KARARI

Alacaklı vekilinin satış talepleri dosyamıza gelmekle okundu;

Talep ve dosya incelendi;

Alacaklı vekilinin …… Adet taşınmazın satışını talep ettiği, uyap üzerinden .-TL satış avansı yatırdığı anlaşıldı.
İİK.’nun 110. Maddesi “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.” hükmü gereğince ;
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :
1-İ.İ.K’nın 110 maddesi gereğince satış isteyen masrafların tamamını yatırması gerektiğinden gazete ilanı da gözetilerek kullanılacak masraf miktarı eksik kalan miktar daha sonra tamamlattırılmak üzere şimdilik 0,00 TL avans yatırılmasının muhtıra ile istenmesine,
2-Avansın İ.İ.K. 110 Maddesi gereği iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yatırılmaması halinde haczin kaldırılmasına, ( haczin geçerlilik süresi de nazara alınarak) tebliğ giderinin dosyadan karşılanmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi