28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞTAN SONRA FAKAT SATIŞTAN ELDE EDİLMEYEN PARADAN FAZLA KESİLEN HARCIN İADESİ  TALEBİ

T.C.

…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                  :

KONU                            :

Satıştan Sonra Fakat Satıştan Elde Edilmeyen Bir Para Dosyaya Girmişse Tahsil Harcı Oranı

AÇIKLAMALAR        :

Satıştan sonra gelen ancak satıştan elde edilmeyen para tarafımıza ödenirken %11,38 oranında harç kesilmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2018/998 Karar No : 2019/9051 (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi Başkanlığı Esas No : 2017/2082 Karar No : 2017/2549)  kararları “….her ne kadar, şikayete konu dosyada satış gerçekleştirilmemiş ise de, sözkonusu dosyaya aktarılan para satış sonunda elde edilen paradır. Satıştan gelen para söz konusu olmakla, 492 sayılı Harçlar Kanunu ekli 1 sayılı tarifenin B.I/3-c bendine göre %11,38 oranında tahsil harcı alınması gerekir. Eğer, satıştan sonra fakat satıştan elde edilmeyen bir para dosyaya girmişse, örneğin, borçlu gelip satış parasının karşılamadığı bakiye borcunu dosyaya yatırmışsa, bu kez satıştan elde edilmiş bir para söz konusu olmadığından aynı tarifenin B.I/3-b bendine göre hacizden sonra tahsilat sayılarak buna göre tahsil harcı almak gerekecektir. Burada, sadece satıştan gelen para söz konusu olmasına göre alınacak tahsil harcı oranı belli olmakla, yasada mutlaka satışın alacaklının icra takibi yürüttüğü dosyadan yapılması gerektiği ayrımına gidilmemiştır….” şeklinde karar verilmiştir.

SONUÇ VE İSTEM      :

1 – Tarafımızdan fazla kesilen harcın tarafımıza iadesine,

2 –  Fazla kesilen harcın iadesi için ilgili Vergi dairesi Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00020