24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KONU : Sıra Cetveli yapılması hakkında.

Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasından yazılan talimat neticesinde ….. Maçuz mallar ….İcra Müdürlüğünün 201 / Talimat sayılı dosyasından …/…./…. Tarihinde .-TL’ye ihale edilmiştir.

Düşülmesi gereken masraflar düşüldükten sonra bakiye .-TL müdürlüğügümüze dosyasına bakiye satış bedeli olarak gönderilmiştir.

Satışı yapılan mahçuz mal üzerindeki haciz ve takyidatlar incelenmekle birden fazla haciz bulunduğu görülmüştür.

İİK.’nun 138.,140.,141.,Maddesi gereği sıra cetveli yapılması gerektiğinden sıra cetveline esas olmak üzere haciz koyan ilgili kurumlardan İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza istenmesi ile gelen bilgiler doğrultusunda sıra cetveli yapılarak ilgilere tebliğ ile kesinleşmesine müteakip sıra cetveline göre ödemelerin yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

Karar :

1-İİK.’nun 138. Maddesi gereği gereği Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden .-TL masrafın önce satış tutarından alınarak dosyamız alacaklısına ödenmesine,

2-Haciz koyan ilgili kurumlardan İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin satış tarihi itibari ile dosyamıza istenmesine,

3-İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza intikali ile İİK.’nun 140. Maddesi gereği sıra cetvelinin yapılmasına,

4-İİK.’nun 141. Maddesi gereği sıra cetvelinin ilgililere tebliğine,

5-Sıra cetvelinin kesinleşmesine mütekip sıra cetveline göre ödemenin yapılmasına İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.