24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YEDİEMİN BORÇLANDIRMA TALEBİ RED KARARI

Yediemin 3. Şahsa İİK. nun 358. maddesi gereği kendisine teslim edilen malları nerede muhafaza ettiğinin sorulması ve hazır etmesi yönünde herhangi muhtıra gönderilmediği anlaşıldığından,

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin borçlunun mahçuz mallarının haczi ile yediemin olarak 3. şahsa teslim edildiği, haczin yapıldığı mahalle tekrar icra memuru ile gidildiğinde mahçuz malların yerinde olmadığı gerekçesi ile yediminin borçlandırılması talebinde bulunduğu anlaşıldı.
İİK. nun 358. maddesi ” Üçüncü şahsa bırakılan mallar başılığı altında “Üçüncü şahıs icraca haczolunup kendisine bırakılan malları icra dairesinden istendiği anda evvelki vaziyetinde iade ile mükelleftir.
Bu suretle eline bırakılan malların kendisine atfolunamıyacak bir sebepten dolayı telef veya ziyaını ispat edemiyen üçüncü şahıs hakkında ceza takibinden başka evvelce tesbit edilmiş olan kıymetler, hükme hacet kalmaksızın icra dairesince re’sen tazmin ettirilir.
Bu kıymetleri tazmin ile mükellef olanlar, icra dairesinin bu baptaki talep ve kararına karşı icra mahkemesine, 16 ncı maddede tayin edilen müddet içinde şikayette bulunabilirler” şekinde düzenlenmekle,
Yediemin 3. Şahsa İİK. nun 358. maddesi gereği kendisine teslim edilen malları nerede muhafaza ettiğinin sorulması ve hazır etmesi yönünde herhangi muhtıra gönderilmediği anlaşıldığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.